سیستم CCRS یا Cloudbased Customer Relation Service برای مدیریت پروژه ها و ارتباط بین کارفرمایان و مشتریان در صنایع تولیدی حوزه های نفت و گاز به صورت Cloud Based اجرا شده است. این سیستم دارای دو نوع کاربری پیمانکار یا فروشنده و کارفرما یا مشتری در اپ های Android و iOS بوده و دارای چهار اپلکیشن موبایل و یک پنل وب سایت مدیریتی کامل نیز دارد.