پروژه ملی

سامانه کنترل ظرفیت و ارجاع کار شرکت های حفاری ایران

این پروژه به درخواست شرکت مدیریت منابع آب ایران از زیرمجموعه های وزارت نیرو و در سطح ملی به منظور کنترل و تقسیم کار بین شرکت های حفاری موجود در کشور طراحی و توسعه داده شده است. این سامانه یک اتوماسیون اداری تحت وب جامع با انواع سطوح دسترسی مدیریتی، استانی و کاربری تهیه شده که ضمن اتصال به چندین سامانه دیگر عملیات پردازش اطلاعات را انجام می دهد.

حفاری
حفاری
پروژه ملی

سامانه کنترل ظرفیت و ارجاع کار مهندسین ناظر حفاری

این پروژه به درخواست شرکت مدیریت منابع آب ایران از زیرمجموعه های وزارت نیرو و در سطح ملی به منظور کنترل و تقسیم کار بین مهندسین ناظر حفاری موجود در کشور طراحی و توسعه داده شده است. این سامانه یک اتوماسیون اداری تحت وب جامع با انواع سطوح دسترسی مدیریتی، استانی و کاربری تهیه شده که ضمن اتصال به چندین سامانه دیگر عملیات پردازش اطلاعات را انجام می دهد.

این پروژه ها، دو سامانه جدا از هم ولی مرتبط به یکدیگرند که با هماهنگی هم یکی از مشکلات کشور را به صورت آنلاین حل می کنند