کانون تبلیغاتی ایما یکی از کانون های فعال تبلیغاتی در سطح شهر تبریز می باشد. از خدمات این کانون ارائه خدمات گرافیکی، چاپ و نشر بوده و به عنوان مشاور تبلیغاتی چندین استارت آپ قدرتمند تبریز ارائه خدمات نموده اند.